چند نکته برای انتخاب تمرینات | بدن سازی

چند نکته برای انتخاب تمرینات | بدن سازی

 

چند نکته برای انتخاب تمرینات | بدن سازی

۱⃣- ماهیچه های بزرگتر را پیش از ماهیچه های کوچک تر تمرین دهید (ماهیچه های پا ، سینه ،

پشت و سرشانه ، پیش از عضلات جلو بازو و پشت بازو و پشت ساق پا)

۲⃣- تمرین های چند مفصلی را پیش از تمرینات تک مفصلی انجام دهید (در حالت کلی)

۳⃣- در هنگام تمرین دادن عضلات کل بدن بین تمرینات فشاری

(تمریناتی که با هل دادن ، وزنه را از خود دور می کنید مانند پرس سینه)

با تمرینات کشیدنی (تمریناتی که با کشیدن ، وزنه را به خود نزدیک می کنید مانند سیم کش قایقی)

تفاوت قائل شده و آنها را در گروه خود و همزمان با دیگر تمرینات هم خانواده انجام دهید .

۴⃣- در هنگام تمرین دادن عضلات کل بدن بین تمرنات نیمه بالایی بدن و نیمه پایین بدن تفکیک قائل شوید .

۵⃣- تمرین های نقطه های ضعیف تر بدن را پیش از تمرینات نقاط قوی تر بدن انجام دهید .

۶⃣- تمرینات شدید تر را پیش از تمرینات سبک تر انجام دهید .