شناسایی عضلات مرکزی بدن

شناسایی عضلات مرکزی بدن

 

شناسایی عضلات مرکزی بدن
الف:عضلات سطحی
راست شکمی(rectos )
مورب خارجی(external)
ب:عضلات عمقی
مورب داخلی (internal)
عرضی شکم(transverse)
سویز خاصره ای(ilio)
عضلات سطحی رو با وزنه متوسط به بالا و تکرار کم تمرین بدید, عضلات عمقی رو با وزنه های سبکتر,

تکرار بیشتر, و خصوصا تمرینات معلق تمرین دهید