چگونه از لحاظ روحی قوی باشیم

چگونه از لحاظ روحی قوی باشیم

 

چگونه از لحاظ روحی قوی باشیم

راه های زیادی برای قوی شدن وجود دارد. مقاومت، حس رقابت، استرس در حد معمول و

انطباق با چالش ها از این راه هاست. با وجود انجام تمام این کارها اگر موانع را از میان برندارید

موفقیت زیادی به دست نخواهید آورد. پس اگر می خواهید از لحاط روحی قوی تر باشید این پنج کار را انجام ندهید.

 

مسئولیت کارهای خود را نپذیرید!

 

افرادی که از لحاظ روحی قوی هستند، خوب می دانند چه مسئولیت هایی دارند.

آن ها مسئولیت رفتار، افکار و احساسات خود را بر عهده می گیرند. با این که خوب می دانند

بعضی از اوقات کارها بر طبق خواسته ی آن ها پیش نمی رود اما خود را تنها و تنها مسئول

پاسخ به این اتفاقات می دانند. هیچ وقت آن ها را در حال سرزنش دیگران در مورد اتفاقات

رخ داده نخواهید دید. تنهاکاری که آن ها انجام می دهند بر عهده گرفتن مسئولیت کارها

و پاسخ به آن هاست. آن ها به خوبی می دانند که این پاسخ به شرایط و اتفاقات رخ داده انتخاب

آن ها بوده است، اگرچه دوست نداشته باشند. پس این تنها برعهده ی خودشان است نه دیگران.

سعی کنید همه ی کارها را به تنهایی انجام دهید!

آن هایی که قوی هستند خوب می دانند مشکلات به تنهایی حل نمی شود.

آن ها دیگران را بر علیه خود نمی بینند. از دیگران برای حل مشکلات خود کمک می گیرند.

پیش بینی کنید!

افرادی که از لحاظ روحی قوی هستند، خوب می دانند که یک چیز وجود دارد که آن ها نمی توانند انجام دهند:

آن ها قادر به پیش بینی آینده نیستند. پس وقت خود را برای پیش بینی آینده تلف نمی کنند.

آن ها می دانند همه چیز در امروز نهفته است و هر کاری در امروز قابل انجام و اجراست .

 

توهمات را رها نکنید!

 

همه ی ما رویا پردازی را دوست داریم ولی افراد قوی خوب می دانند ک

ه رویا بدون برنامه ریزی و تلاش هیچ ارزشی ندارند.

 

گذشته را رها نکنید!

 

برای بیشتر ما، زندگی در گذشته اجتناب ناپذیر است ولی افراد قوی خوب می دانند

که گذشته ها گذشته است. در نظر آن ها ماشین زمانی برای سفر به گذشته و عوض کردن

شرایط، وجود ندارد. پس در حال زندگی می کنند چیزهایی را که در گذشته از دست داده اند

را می پذیرند و به جای این که آرزوی بازگشت به گذشته را داشته باشند

در مورد چیزهایی که امروز نیاز دارند می اندیشند.

ترجمه: زهرا کامران ور