چگونه شراکت کنیم

چگونه شراکت کنیم

 

چگونه شراکت کنیم

وقتی دو نفر شریک می شوند در اول کار چنان شیفته هم شده و عامیانه عرض کنم

چنان قربان صدقه هم می روند که کارهای اصولی را که باید برای شراکت انجام دهند

کلا فراموش میکنند . برای انجام هرکاری قبل از شریکشان می دوند. خنده است و شادی.

همدیگر را به منزل دعوت میکنند و پیش دوستان و آشنایان و فامیل خود را از برادر

به هم نزدیکتر می دانند. مسافرت با هم رفته و از حرفهای همدیگر لذت می برند.

جارو میکنند .تمیز میکنند و …..

ولی متاسفانه هنوز قرارداد کاری خود را مشخص نکرده اند. چهارچوبی برای مسئولیت همدیگر ندارند.
بعد از مدتی چنان از هم سرد می شوند که برای کوچکترین اشتباه هم اخم کرده

و این اخم کردنها بعدا به پرخاش تبدیل می شود و دشمنی و حتی برخوردهای فیزیکی.
چگونه شراکت کنیم؟
۱- مشخص کردن کار
۲- مشخص شدن سرمایه
۳- تعیین محل کار
۴- تعیین مسئولیتها
چنین شراکتی را می توان حدس زد که می تواند موفق شود.